Agenda Ystad Summit 2023

Just nu pågår arbetet med att sätta agendan för Ystad Summit 2023. Vilka frågor behöver vi arbeta med för att utveckla, förändra och förbättra den plats vi lever och verkar på, och vilken påverkan har vi på andra? Kanske är du verksam inom näringslivet, i den ideella sektorn eller på en offentlig myndighet - hur kan ni främja utvecklingen mot ett mer demokratiskt och hållbart samhälle? Oavsett vem du är så är det ditt personliga engagemang som kommer att skapa förändring och utveckling - engagera dig! Som arrangör kan du antingen ansluta till de programområden som redan finns, eller skapa ett eget.

Programområden 2023

Energi   |   Turism   |   Hållbar tillväxt   |   Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Livsmedelsförsörjning   |   Infrastruktur   |   Totalförsvarets utveckling

Nya programområden för i år

Samhällsbyggnad   |   Idrottens roll i samhället   |   Life Science i Skåne

Inspiration från förra årets program

2022 samlades 140 debattörer och moderatorer i mer än 40 olika evenemang. Många evenemang sändes live och spelades in. Nedan hittar du förra årets programområden och inspelningar från de olika evenemangen.

Foto: Petter Gustafsson

Energi

Omställning för framtiden

Energifrågan var högaktuell redan under Ystad Summit 2022, sedan dess har en Rysslands invasion av Ukraina resulterat i en Europeisk energikris som skakat om såväl privatpersoner som hela näringslivet. Nya lösningar och samverkan över gränserna för en trygg energiförsörjningen har aldrig varit viktigare än nu.

Turism

Besöksnäring i förändring

Besöksnäring ska skapa värden både för den som kommer på besök, och de som bor permanent. Kan turismen bli ett verktyg för att stärka landsbygden och göra samhället mer resilient? Kan turismen kanske till och med bidra till att rädda värden som annars riskerar att gå förlorade? Framtidens hållbara besöksnäring är viktig exportmarknad för hela Sverige. Hur ser vi till att den bidrar mer än den kostar?

Hållbar tillväxt

Hållbart på riktigt

En sund tillväxt skapar resurser för att utveckla hela samhället och för att näringslivet ska kunna behålla eller öka sin konkurrens­kraft. För att skapa en hållbar tillväxt behöver vi vara överens om hur våra resurser ska nyttjas och av vem. Vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer kan få samma möjligheter som vi haft.

Arbetsmarknad

Framtidens arbetskraft

Utbildning och kompetensförsörjning är viktiga faktorer för att säkra nödvändig produktion och service i samhället. Det är också grunden för en hållbar utveckling och tillväxt. Skåne, precis som många andra regioner, står inför utmaningen att hantera framtidens behov av rätt kompetens på rätt plats, inom vissa sektorer är läget redan akut. Hur balanserar vi tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och rätt kompetens?

Livsmedelsförsörjning

Mat på bordet

I början av 1990-talet producerade Sveriges bönder 75 % av landets livsmedel. I dag är vi betydligt fler svenskar, men producerar inte mer mat. Vi litar på importen som varannan tugga består av. Sveriges självförsörjningsgrad har sjunkit till omkring 50 %, jämfört med 80 % i till exempel Finland. Hur gör vi nu?

Infrastruktur

Samhällen som funkar

Ett samhälle behöver en relevant, effektiv och hållbar infrastruktur för att fungera. Det skapar trygghet, konkurrenskraft och förutsättningar för hållbar utveckling. Vilken infrastruktur behöver vår region för att överleva, och fortsätta utvecklas. Sydöstra Skåne är ett viktigt nav för både person- och godstrafik. Hållbara lösningar utifrån miljö- och säkerhetsperspektiv behövs nu.

Totalförsvaret

Beredd på beredskap

Sveriges riksdag och regering beslutade i december 2020 om en ny inriktning för totalförsvaret för perioden 2021-2025 - både det militära och civila försvaret. Totalförsvarets förmåga behöver fortsatt stärkas. Inom detta programområde kommer vi att fortsätta vårt fokus på både det civila och militära försvaret i södra Sverige och södra Östersjöområdet i skenet av ett nytt säkerhetspolitiskt läge i Europa.

Samhällsbyggnad

Kloka samhällen

En väl fungerande samhällsbyggnadssektor har stor betydelse för tillväxt, utveckling och välstånd. Den innefattar planering, byggande och förvaltning av städer, bebyggelse, infrastruktur, byggnader och anläggningar, men också kultur- och naturmiljö. Vad kan klok och kreativ samhällsbyggnad föra med sig för positiva effekter i vår del av landet, gemensamt och för den enskilda individen?

Idrottens roll i samhället

Idrott är folkhälsa

Idrotten har positiva effekter på både den fysiska och psykiska folkhälsan, människors självkänsla, besöksnäring, arbetsmarknad, integration med mera. Samtidigt kan idrotten spela en viktig roll för att bryta människors ensamhet och öka tryggheten i ett samhälle. Hur blir idrotten ännu mer inkluderande och främjande av positiv samhällsutveckling?

Life Science i Skåne

Innovation för framtiden 

Region Skånes vision för 2030 lyder: ”En ledare för regionala innovationsinsatser, med hälso- och sjukvården som hävstång för snabb tillväxt och innovation inom Life Science-industrin.” Vi vill veta mer om vad som händer inom området idag och hur kommer det att påverka Skåne som region?