Temaområden 2022

Vilka viktiga samhällsfrågor behöver uppmärksamhet just nu?

Det är du som sätter agendan för Ystad Summit. Kanske är du verksam inom näringslivet, i den ideella sektorn eller på en offentlig myndighet – men det är ditt personliga engagemang som kommer att skapa förändring och utveckling.

Vilka frågor behöver vi diskutera tillsammans för att utveckla, förändra och förbättra den plats vi lever och verkar på? Och vilken påverkan har vi på andra? Ystad Summits Advisoryboard har identifierat sju viktiga temaområden just nu. Som arrangör kan du antingen ansluta till dem, eller lyfta ett helt annat tema - det är upp till dig.

Temaområdena är också ett sätt för dig som besökare att hitta de evenemang som handlar om det du vill veta mer om eller brinner för.

Energi

Omställning för framtiden

Vi står inför ett paradigmskifte inom svensk energi. Fossila energikällor måste på kort tid fasas ut och ersättas med nya hållbara energilösningar. Förändringarna kräver stora omställningar i både produktion och distribution - och det behöver hända nu. Utmaningarna är extra stora för regioner som Skåne där det både är långt till ren vattenkraft och infrastrukturen är underdimensionerad. Befolkningstätheten gör det också svårt att byggas upp en egen effektiv grön energiproduktion med till exempel sol eller vind. Hur tryggar vi energiförsörjningen för vår del av Sverige?

Se alla evenemang inom Energi

Turism

Besöksnäring i förändring

Turismen ökar för varje år, en ny basnäring växer fram. Utvecklingen för med sig både möjligheter och utmaningar, för samhället såväl som för miljön. Tillväxt och resursutnyttjande måste gå hand i hand, och turismen behöver lämna ett positivt lokalt avtryck för att kunna fortsätta frodas. Hur kan vi garantera en enastående upplevelse för besökaren, samtidigt som vi värnar våra natur- och kulturresurser tillsammans med livskvalitén för lokalbefolkningen?

Se alla evenemang inom Turism

Hållbar tillväxt

Hållbart på riktigt

Landsbygdens livskraft är beroende av små- och medelstora företag. Det är här arbetstillfällen skapas och samhällskritiska funktioner finansieras. Vi behöver tillväxt och lönsamhet, men de får inte ske på bekostnad av kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hur ser vi till att Skånes tillväxt bli hållbar på riktigt, både i vardagen och i näringslivet.

Se alla evenemang inom Hållbar tillväxt

 

Kompetensförsörjning och utbildning

Framtidens arbetskraft

Brist på arbetskraft med rätt kompetens hämmar landsbygdsföretagens möjligheter till utveckling och tillväxt. Det behövs en strategi för att nå en kompetenssammansättning som möter samhällets behov.  Det gäller både inom det privata näringslivet och i viktiga samhällsfunktioner som skola, vård och omsorg. I de branscher där utmaningarna är som störst är situationen akut. Hur kan offentliga aktörer, utbildningsanordnare och arbetsgivare samverka för att lösa kompetensförsörjningen nu och i framtiden?

Se alla evenemang inom Kompetensförsörjning & utbildning

 

Livsmedelsförsörjning

Mat på bordet

En trygg och hållbar inhemsk livsmedelsförsörjning, från både land och hav, är en överlevnadsfråga – inte bara för landsbygden. Allt fler inser vikten av ett livskraftigt fiske, jord- och vattenbruk med aktörer som producerar, förädlar och distribuerar maten vi äter. Hur tar vi tillbaka makten över maten och säkrar en robust livsmedelsförsörjning i både lokalt och nationellt perspektiv?

Se alla evenemang inom Livsmedelsförsörjning

Infrastruktur

Samhällen som funkar

Ett samhälle behöver en relevant, effektiv och hållbar infrastruktur för att fungera. Det skapar trygghet, konkurrenskraft och förutsättningar för hållbar utveckling. I takt med globaliseringen har förutsättningarna förändrats. Digitalisering, klimatanpassning och transporter av både människor och gods kräver investeringar, men också nya idéer och initiativ. Vilken infrastruktur behöver vår region för att överleva, och fortsätta utvecklas.

Se alla evenemang inom Infrastruktur

Totalförsvarets utveckling

Beredd på beredskap

Ett starkt totalförsvar omfattar alla de resurser, både militära och civila, som ska trygga vår säkerhet när krisen kommer. Och kriser kommer. Totalförsvaret kräver en nationell strategi för planering och resursfördelning, samtidigt ligger ett stort ansvar på såväl regionala som lokala aktörer. I en snabbt föränderlig omvärld blottar sig snabbt samhällets sårbarhet, behovet av både anpassningsförmåga och handlingskraft blir tydliga. Hur ser möjligheterna och utmaningarna för att snabbt kunna ställa om till en effektiv och funktionell beredskap i vår region?

Se alla evenemang inom Totalförsvarets utveckling