Kan spill från byggindustrin hjälpa torsken i Östersjön?

Den starkt hotade Östersjötorsken visar trots fiskestopp sedan 2019 inga tecken på återhämtning. Främst saknas stora individer och predation från säl och skarv pekas ut som ett av problemen. Tidigare i år startade ett pilotprojekt för att undersöka om konstgjorda rev kan ge torsken en fristad i Hanöbukten att leva och växa vid. Hittills har … Read More

Skolbibliotek – ett sätt att öka läsningen

Svenska barns läsförmåga sjunker och deras tillgång till böcker blir alltmer olikvärdig. Det här är en av flera allvarliga tendenser vi ser i samhället, nu senast genom den internationella kunskapsmätningen PIRLS som visar att svenska fjärdeklassares läsförmåga sjunker samtidigt som skillnaderna mellan elever från olika socioekonomiska bakgrunder ökar. I en lågkonjunktur förstärks dessutom effekterna av … Read More

Workshop: Samverkan för ökad rörelse i skolan

Många barn och unga är allt för stillasittande. RF-SISU Skåne bjuder in till en workshop med fokus på samverkan i syfte att främja fysisk aktivitet och rörelserikedom i skolan. Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att ge barnen en ökad rörelseglädje och rörelseförståelse, vilket i sin tur lägger grunden till ett ökat välbefinnande, bättre … Read More