”Vi behöver öka takten i återuppbyggnaden av totalförsvaret”

Sverker Göranson, vilka är enligt din uppfattning de tre viktigaste utmaningarna för det svenska totalförsvaret, som du tar avstamp i för ditt arbete i Ystad Summit Advisory Board?

”För det första skulle jag säga att det går för sakta. Med det menar jag att vi, Sverige, har ambitionen att återuppbygga ett totaltförsvar eller ett fungerande samhällsförsvar med både de militära delarna och de civila för att kunna skydda vårt land och folk i händelse av kriser eller i värsta fall krig. Relativt krigsscenariot hoppas vi kunna vara tillräckligt starka så att vi de facto avhåller från angrepp. Men för att detta ska ha önskad effekt måste vi både öka takten i tillväxten och också öka den tänkta storleken på både militärt och civilt försvar.

Nya utredningar från FOI visar att återuppbyggnadstakten, primärt vad gäller de militära delarna, bör öka redan före 2025 och definitivt före 2030, vilket är de signaler som de senaste politiska besluten indikerar. Avdela två procent av BNP till försvar och säkerhet så snart som det är möjligt.

En svensk säkerhetsstrategi, i nära samarbete med våra grannar

För det andra bör vi som land omedelbart bredda vårt säkerhetsbegrepp till att vara mer allomfattande i förhållande till samhället. Sverige är ett globalt beroende land dels genom vår handel men också som en konsekvens av it-miljöns utveckling. Vi är ömsesidigt beroende av skeenden utomlands precis som inrikespolitiska händelser påverkar våra möjligheter att agera både hemma och borta. Detta gör att flera händelsekedjor såväl inrikes som utrikes hänger samman. Således måste vår syn på säkerhet och i dess förlängning på säkerhetspolitiken ges ett bredare fokus, tillsammans med andra.

Vår säkerhet är gemensam! En svensk säkerhetsstrategi måste vara intimt sammankopplad med våra grannländer såväl som Europa i övrigt. Detta har ju blivit extra påtagligt nu efter Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Handeln påverkas direkt precis som vårt behov av säkerhet vilket i all logik bör leda till intresseanmälan om NATO-medlemskap i absolut närtid.

Ett robust försvar genom utbildning och rekrytering

Slutligen är, för det militära försvarets uppbyggnad och tillväxt, fortsatt stark rekrytering och utbildning helt avgörande för att lyckas växa i storlek tillräckligt fort och med önskvärd kvalitet. Detta måste dessutom ske i samverkan med flera andra myndigheter då vissa kompetenser, inte minst inom it, cyber, rymd, med mera är bristvaror även för andra arbetsgivare.

Det totala samhällsförsvaret ska växa och bli mer robust och det gör vi bäst tillsammans. Det innebär sannolikt precis som nyss meddelat rörande Gotland att den militära infrastrukturen behöver byggas ut för att hantera fler soldater och sjömän. Detta kan bli aktuellt också i södra regionen på fem till tio års sikt.